โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ   
                                                                                            
 
 นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


 
นางสาวกาญจนา บัวดอก
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                
 นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา

นางสาวยุพาภรณ์ พรมมานนท์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาว อลิษา แสงพุ่ม
ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย


 
นางสาวศศิภัค ชินวงษ์
ปฏิบัติงานธุรการ