ติดต่อเรา

วิทยาลัยการแพทย์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

225   ม.11  ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี 25230   

โทร : 037-454-470,471 ต่อ 28

โทรสาร : 037-454-471 ต่อ 35

ฝ่ายบริการการศึกษา Email :  education_service@acttm.ac.th

www.acttm.ac.th