บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริการการศึกษา

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา

นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวนวพร พิมรัตน์

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวศศิภัค ชินวงษ์

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา

นางสาว อลิษา แสงพุ่ม

ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย

นางสาวพัชราภรณ์ พิทักษ์พรชัยกุล

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป