บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา                                                                                            

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ (แพทย์แผนไทย) 

  นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

อาจารย์ (แพทย์แผนไทย) 

นางสาวภูริชญา  อินทร์เนตร

อาจารย์ (แพทย์แผนไทย) 

นางสาวจรัญญา  ยอดมานะ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

นายเกริกพล  ซูซุคิ

ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา