ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริการการศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม

ดร.ภก.บุญมี โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา